نخندینا !

ولی انگار بار اولمه ! 

یه حالیم که اگر سینی چایی دستم بود چپه اش میکردم ! 

قشنگ قلبم تو حلقمه ! 

قرار شده زنگ بزنه بهم...