رفتم از پیرمرد شرح حال بگیرم...
میگم پدر جان چه داروهایی مصرف میکنی ؟ 
یه نگاه چپ بهم کرد و گفت ؛
برو بگو بزرگترت بیاد که یه چیزی حالیش باشه ، چجور دکتری هستی که میخوای من رو ببری ccu ولی نمیدونی چی میخورم :))))))
قانون اول: پزشک باید علم غیب داشته باشد :))