با یکی از کارهای مسیح علینژاد خیلی حال میکنم...
سر این دوربین ما اسلحه ی ما ، اخیرا خانم ها از اقایون مزاحم فیلم میگیرن میفرستن و اونها رو تا مرز سکته میبرن ! 
نگم که چقددددر حاال میکنم با این موضوع ؟ 
طرف تو وانتش لخت شده ، دختره هم جا اینکه سکته کنه دوربین رو دراورده فیلم گرفته ، یارو هم حسابی سکته کرد و سعی در پنهان کردن صورتش کرد و رفت ...
یا رو موتورش لخت شده دخترها رو اذیت میکنه ، ازش فیلم گرفتن تا شماره پلاک موتورشم مشخصه ! تا دوربین رو دید سکته زد صورتش رو پنهون کرد و همونجور لخت از ترسش رفت :)))) 
از ته دلم میخوام تمام دوست و آشناها و خانواده هاشون ببینن :)) 
بیچاره بشن بخندیم بهشون... 
چون حتی صورتشم مشخص نباشه افراد اشنا میتونن تا حدودی تشخیصش بدن :))) 
خلاصه که با این مدل آبروبری به شددددت حال میکنم :)