نمیدونم چرا این حالم ! 

پر از دلشوره 

پر از اضطراب! 

واقعا از من بعید بود ! 

منی که در بدترین شرایط زندگیم حالم خوب بود ! 

حالا چند روزه بی دلیل ، الکی الکی ، حالم بده ! 

هعی به خودم تلقین میکنم که خوبم خوبم خوبم...

اما خوب نیستم.‌.. 

به هرکس که شناخت داره روم، حالم رو بگم میخنده فکر میکنه دارم شوخی میکنم !!!!