+خیلی هم قالبم حرفه ای عصنشم !

خیلی هم خوشگل و خوشرنگ ...

کرگدن دو ساله هم خودتونین :/


 +بهم پیام داده مهرت رو میگیری یا بگیرم برات ؟ 

میگم بگیر برا منم تا بیام !

فقط صورتی باشه لطفا ! :/ 

والااا