چقدر بده...
حتی گاهی جرات ندارم از فکر و احساسم بگم...


دریافت

+همه اش گاهی آه میکشم میگم نکنه اشتباه کردم ؟ 
هیچ راه برگشتی نیست...
پل پشت سرم با خاک یکسان شده...
برگشت یعنی مرگ... 
+عنوان=مدارا کن قلب من... مدارا کن...