من روی زمین میخوابم ، مامان روی تخت من ...

دیشب ساعت ۴:۳۰ صبح ، یهو دیدم میگه مریم ! مریم ! 

برق هزار فازم پرید پاشدم فکر کردم حالش بد شده...

گفتم چیه مامان ؟ 

چی شده ؟ 

یه کم سکوت کرد ، داشتم سکته میکردم که چش شده ، اومدم از جام بیام بیرون برم پیشش که گفت "امتحانت رو خوب دادی؟؟؟؟ " 

من رو میگی 😑😐 

گفتم بخواب مادرمن خواب میبینی ! 

دوباره چشمام رو بستم ، دو دقیقه نگذشت دیدم باز صدام میکنه ! 

گفتم چیه مامان ؟ 

دوباره گفت "امتحانت رو خوب دادی؟" 

رسما پوکیدم از خنده ! گفتم اره خوب دادم ! جان من بگیر بخواب ایستگاهمون رو گرفتی 😂 

خلاصه که یه شب من خود به خود ساعت ۴ بیدار نشدم ؛ مامان بیدارم کرد :))))

از بس که تو این ۲۶ سال عمرم من امتحان داشتم ، این هم از اثراتشه ! :))) 

+من هر روز صبح بین ساعت ۳:۴۵ تا ۴:۳۰ خود به خود بیدار میشم :)