دیروز رفتم یه کم خرید ، برگشتنی سر میدون ونک اون دست خیابون دیدم زده تخفیف کتاب ، دست مامانم رو ول کردم گفتم تو برو من میام :))

رفتم داشتم کتاب ها رو نگاه میکردم که چشمم خورد به "ابله" داستایوفسکی... 

دیدم دو جلده...

یه کم تخمین زدم گفتم با تخفیف باید ۵۰ تومن بشه که الان به بودجه ام نمیخوره...

همونجور داشتم نگاهش میکردم ، دستمم بهش نمیرسید ، که یه آقای جا افتاده ای اومد پرسید ابله چند دو جلدش؟ فروشنده گفت ۲۴ تومن ! خیلی ویژه اس تخفیفش ! 

من و میگی ! 

یهو ناخودآگاه داد زدم من میخواااااامش :)))

مرده یه نگاه بهم کرد و شیرجه زد دو جلد رو از ته میز برداشت و با شیطنت گفت من بردمش :))) 

هیچی دیگه ، یه کم اینور و اونور کردم و اون مرد بدجنس هم هعی سر صحبت رو باز میکرد و میگفت بیا ملت عشق بردار ، بیا من پیش از تو بردار ، بیا اینو بردار بیا اونو بردار :))

گفتم من ابله رو میخواستم که شما برداشتی، اینایی که میگی رو خوندم :/ برو ! 

فروشنده هم از همون جیغ من هعی میخندید و تهش گفت سر بزن کتاب خوب ارزون بازم میارم...

خدایی چطوری کتاب رو اینقدر ارزون میدن ؟ دو جلد کتابی که الان از مغازه بخوای بخری حداقل میشه ۷۰ تومن رو بده ۲۴ :/ 

تو پاساژ کوروش هم طبقه همکفش یه غرفه کتاب هست که نصف میده کتابهاش رو همیشه :/ دزیره رو با قیمت ۶۵ تومن پشت جلد خریدم ۳۰ تومن از همون جا :/

+حنا خریدم با شابلونش میخوام بذارم پشت پام :)) مامانم میگه شکل کَدّی ها نکنی خودت رو :))