برای بار هزارم از تلویزیون پرنده ی کوچک خوشبختی رو میبینم و به این فکر میکنم که پرنده ی خوشبختی هرکدوم از ما چقدر متفاوته...

پرنده ی خوشبختی من ، آزادی و رهایی از قید و بندهاست...

بندهایی که ریز ریز از دست و پام دارم باز میکنم...

بندهایی که حتی گاهی به چشم هیچکس نمیاد و فقط خودم میفهممشون...

پرنده ی خوشبختی من حقیقتا کوچیکه...

من یه پرنده ی بزرگ نمیخوام...

نخواستم هیچ وقت...

یه پرنده ی کوچیک و آرومه...

....

امروز نشسته بود روبه روم و میگفت ۲.۵ میلیارد تومن در ماه!! که برای من پولی نیست ! بری وگاس یه قمار کنی و یه برگر!!!بخوری تمومه و آخرشم هیچی ...!

با چشمهای گردم نگاهش کردم و بلند بلند خندیدم...

چقدر پرنده های خوشبختی ما آدمها متفاوته...

چقدر...

+پرنده ی خوشبختی شما چه شکلیه ؟